Algemene voorwaarden HockeyPraktijk

Versie 9-5-2018

HockeyPraktijk, gevestigd aan Hospitaaldreef 29 1315 RC Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.hockeypraktijk.nl
Hospitaaldreef 29
1315 RC Almere
085-0013365

Persoonsgegevens die wij verwerken
HockeyPraktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt danwel via LISA Ledeninformatiesystemen B.V. In dit privacy statement maken we onderscheid tussen gebruikers van HockeyPraktijk (leden, trainers & coaches) en Opdrachtgever van HockeyPraktijk (verenigingen en onze contactpersonen).

Gebruikers App HockeyPraktijk
Om als vereniging gebruik te maken van HockeyPraktijk maken wij gebruik van gegevens die in het LISA Ledeninformatiesysteem staan opgeslagen en in HockeyPraktijk. Deze gegevens worden gebruikt om de juiste content aan eindgebruikers (spelers, teambegeleiding, clubondersteuning) te tonen. Voor een optimale gebruikerservaring verwerken wij de volgende gegevens;

 • Lidnummer
 • Naam
 • Team (historie)
 • Spelers (historie)
 • Ondersteunings (historie)
 • Training (historie)

Opdrachtgever HockeyPraktijk
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken tbv het opmaken van contracten en het informeren van contactpersonen omtrent onze dienstverlening. Dit zijn gegevens die aan ons verstrekt worden bij het aangaan van een overeenkomst.

 • Voor- en achternaam
 • club functionaris
 • Iban
 • Factuurinformatie/historie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, via evaluatieformulieren in correspondentie en telefonisch.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via support@hockeypraktijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HockeyPraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of implementatie materiaal
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Gerichte content tonen binnen onze applicatie
 • Overzichten te creëren voor vereniging over het gebruik van HockeyPraktijk

Geautomatiseerde besluitvorming
HockeyPraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HockeyPraktijk) tussen zit. HockeyPraktijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mailchimp voor nieuwsbrieven
 • Spreadsheets voor klantenoverzicht
 • Google docs voor factureren
 • Zendesk voor het ondersteunen van gebruikers
 • Twinfield voor financiële huishouding

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
HockeyPraktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen;

Gebruikers HockeyPraktijk WebApp en WebApplicatie

GegevensBewaartermijnGrondslag
Lidnummer / BondsnummerIndien een lid geen toegang meer tot HockeyPraktijk heeft via zijn vereniging, worden binnen 24 uur deze gegevens bij ons verwijdert.Ledengegevens worden door de vereniging aan ons versterkt via LISA Ledeninformatie Systemen B.V. dit is een 1 op 1 synchronisatie.
Naam, team, spelervolg, ondersteuning en wedstrijd, trainingsgegevensNa opzegging van het contract door de vereniging worden binnen 24 uur deze gegevens bij ons verwijdert.Om een vereniging inzicht te geven in inloggedrag, presentie-gegevens hebben we deze gegevens nodig.


Delen van persoonsgegevens met derden
HockeyPraktijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HockeyPraktijk gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

HockeyPraktijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden bij het aanpassen van en zoeken naar content. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunnen we in overleg met jou bespreken. Het hangt hierbij af of het gaat om verwerkte informatie van LISA Informatiesystemen B.V. tbv de HockeyPraktijk App en WebApplicatie of als klant van HockeyPraktijk op welke wijze we dit kunnen realiseren (via je eigen vereniging, LISA of bij ons).

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@hockeypraktijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. HockeyPraktijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. HockeyPraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HockeyPraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruiken van de volgende beveiligingstechnieken.

 • Toegangsbeveiliging
 • Wachtwoord gebruik
 • Tweefactor authenticatie (2FA)
 • Gescheiden netwerken / bepaalde servers niet direct bereikbaar vanaf internet
 • XSS / SQL-injecties

Controle / logging

 • Logging van verzoeken
 • Firewall

PET (Privacy Enhancing Technology)

 • Hashing
 • Encryptie
 • SSL / HTTPS

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via support@hockeypraktijk.nl.